Käyttöoikeuslupa (lisenssi)

EduSafety Oy, Y-tunnus 3106210-8, jäljempänä “Lisenssinhaltija” myöntää EduSafety-kurssimateriaalin ja EduSafety-logon käyttöoikeuden EduSafety-koulutuspaketin hankkineelle kouluttajalle,  jäljempänä ”Lisenssinsaaja”.  

Käyttöoikeusluvan on tarkoitus kuvata Lisenssin voimassaoloehdot sekä mihin lisenssinsaaja on oikeutettu. Lisenssiehdoilla halutaan estää EduSafety-logon ja Lisenssinhaltijan materiaalien luvaton käyttö sekä suojata Lisenssinhaltijan tekijänoikeuksia. Käyttöoikeusehdot koskevat vain Lisenssinhaltijan materiaaleja, kursseja ja logoa eivätkä rajoita millään tavoin Lisenssinsaajan muita oikeuksia järjestää kursseja, käyttää muuta materiaalia tai tehdä muita käyttöoikeussopimuksia.  

Lisenssiä koskevat ehdot:  

 Lisenssin hankkiminen ja voimassaolo 

 1. Lisenssi koskee EduSafety-kurssien järjestämistä, myyntiä ja markkinointia sekä Lisenssinhaltijan tuottamaa ja ylläpitämää tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia mukaan lukien Lisenssinhaltijan logo.  
 2. Lisenssi on voimassa ostetun koulutuspaketin mukaisen ajan. Kouluttajan tulee toimittaa todistukset 2 päivän kuluessa kouluttajapaketin ostamisesta Safetypass-järjestelmään. Lisenssinsaajan viivästyessä todistusten toimittamisesta Lisenssinsaajasta johtuvista syistä,voi lisenssin kestoaika lyhentyä vastaavalla ajalla.  
 3. Lisenssinsaajan on täytettävä EduSafety-kouluttajan edellytykset, jotka on kuvattu kouluttajapaketissa sekä EduSafetyn verkkosivuilla. EduSafety tarkistaa Lisenssinsaajan toimittamat todistukset 7 päivän kuluessa siitä, kun Lisenssinsaaja on toimittanut todistukset.  
 4. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta alilisensoimaan (eli myymään edelleen) lisenssiä eikä luovuttaa sitä millään tavoin edelleen vastikkeetta tai vastikkeellisesti.  
 5. Lisenssin voimaantulo ja voimassaolo edellyttää, että lisenssimaksu (kouluttajapaketti tai lisenssin sisältävä kouluttajakoulutus) on maksettu eräpäivänä.  
 6. Lisenssinsaaja hyväksyy nämä käyttöehdot ostaessaan Lisenssinhaltijan kouluttajapaketin. 

EduSafety-kurssit 

 1. Lisenssinsaaja on oikeutettu järjestämään EduSafety-kursseja rajattomasti lisenssin voimassaoloajan. 
 2. Lisenssinsaajan on noudatettava EduSafety-kursseilla Lisenssinhaltijan määrittelemää kurssisisältöä. Kurssisisällöt ovat nähtävillä Lisenssinhaltijan kotisivuilla.  
 3. Lisenssinsaaja voi vapaasti käyttää haluamiaan materiaaleja ja opetusmenetelmiä EduSafety-kursseilla.  
 4. Lisenssinsaajalla on oikeus, muttei velvollisuus, myöntää EduSafety-todistuksia järjestämistään EduSafety-kursseista.  

EduSafety-kurssimateriaalit 

 1. Lisenssinhaltijan kurssimateriaalit ovat maksutta Lisenssinsaajan käytössä Lisenssinsaajan itse toimiessa kurssin kouluttajana. 
 2. Lisenssinsaaja voi käyttää kurssimateriaaleja kaikilla itse kouluttamillaan kursseilla,  myös muilla kuin EduSafety-kursseilla. 
 3. Mikäli Lisenssinsaaja käyttää Lisenssinhaltijan kurssimateriaaleja muilla kuin EduSafety-kursseilla, on Lisenssinsaajan itse varmistuttava, että kyseisillä kursseilla on oikeus käyttää muiden kuin kurssinomistajien kurssimateriaaleja. 
 4. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta muuttaa Lisenssinhaltijan kurssimateriaaleja muulla tavoin kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa kuvattu. 
 5. Lisenssinsaaja voi esittää ja käyttää kursseillaan Lisenssinhaltijan kurssimateriaaleja kokonaisuudessaan tai niistä voi esittää vain osia siten, että Lisenssinhaltijan tekijänoikeudet ovat nähtävillä (esim. esiintyvä logo tai lähdeviittaus Lisenssinhaltijan materiaaliin).  
 6. Lisenssinsaaja on vastuussa siitä, että Lisenssinsaajan tekemät muokkaukset ja lisäykset eivät loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia ja että ne ovat lain, viranomaisten määräysten ja hyvän tavan mukaisia sekä noudattavat Lisenssinhaltijan edellyttämiä viranomaismääräyksiä ja -suosituksia.  
 7. Lisenssinsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta, myymättä ja julkisesti levittämättä kurssimateriaalia.  
 8. Lisenssinsaaja sitoutuu olemaan levittämättä kaupallisesti Lisenssinhaltijan kurssimateriaaleja, jollei Lisenssinhaltijan kanssa ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti tällaisesta oikeudesta erikseen.  

Lisenssin muut ehdot 

 1. Lisenssinhaltijan verkkopalvelun toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Lisenssinhaltijasta erillinen, kolmas osapuoli (jäljempänä “palveluntarjoaja”). Lisenssinhaltija ei vastaa palveluntarjoajan toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneista haitoista hyödyntää Lisenssinhaltijan materiaaleja tai palveluita. 
 2. Lisenssinsaajan on käyttöoikeuden päättyessä luovutettava kaikki saamansa Lisenssinhaltijan materiaali sekä poistettava mahdollisesti kurssien järjestämistä varten itselleen kopioimansa materiaali. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta säilyttää Lisenssinhaltijan kurssimateriaaleja käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. 
 3. Lisenssinhaltijan kaikkea materiaalia koskevat tekijänoikeuslait sekä kansainväliset tekijänoikeussopimukset.  
 4. Lisenssinsaaja vastaa itsenäisesti kaikista järjestämistään kursseista, niiden järjestelyistä, turvallisuudesta eikä Lisenssinhaltijalla ole vastuuta Lisenssinsaajan kursseista tai tapahtumista. 
 5. Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista todetaan pätemättömäksi, ei se vaikuta koko sopimuksen pätevyyteen, ellei koko sopimus menetä merkitystään ehdon pätemättömyyden vuoksi. 
 6. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 7. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Lisenssinhaltijan ja Lisenssinsaajan välisillä neuvotteluilla. Tarvittaessa Lisenssinhaltijan ja Lisenssinsaajan väliset riidat ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.