Tietosuojaseloste

Tämä on EduSafety Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä

EduSafety Oy, y-tunnus 3106210-8, Kunnaskatu 16, 28010 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kati Kiirasmaa, Koskentie 1, 35700 Vilppula, kati.kiirasmaa@edusafety.fi, puh. 040 511 8858

3. Rekisterit, joita tietosuojaseloste koskee

Tietosuojaselosteessa kuvailemme henkilötietojen käsittelyä EduSafetyn verkkokaupassa, asiakasrekisterissä sekä verkkopalveluiden käyttäjärekistereissä sekä markkinointirekistereissä.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on joko

  1. rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai
  2. sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena tai
  3. rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Kirjanpitolain tai yhdistyslain edellyttämät tiedot henkilöistä säilytetään lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on EduSafetyn asiakassuhteesta huolehtiminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää EduSafetyn suoramarkkinointiin, joka voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekistereihin tallennettavia tietoja ovat:

-perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

-yritys/organisaatio

-Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

-Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

-Tapahtumatiedot

-Rekisteröidyn itse antamat tiedot

-Viranomaisen tai lainsäädännön edellyttämät tiedot

Rekisteritiedot tarkistetaan vuosittain ja rekistereistä poistetaan sellaiset henkilötiedot, joilla on yli vuosi aktiivisesta asiakassuhteesta kulunut, lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka lain tai asetusten mukaan on säilytettävä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

EduSafety voi saada yhteistyökumppanilta rekistereihin tallennettavia tietoja siltä osin, kuin asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

EduSafetyn verkkosivustolla käytetään evästeitä käyttäjätietojen keräämiseksi. Evästeillä saatua tietoa säilytetään kuukauden ajan. Evästeillä kerätään sivuston käytöstä tietoa, kuten vieraillut sivut, sivuilla vierailun kesto ja mistä sivulle on tultu (ulkoisesta palvelusta, hakukoneen linkin avulla, toiselta sivuston sivulta). Evästetietojen avulla kehitetään EduSafetyn sivustoa. Tietoa käytetään myös mainonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Evästeiden avulla pyritään kehittämään EduSafetyn sivustoa, tuotteita, palveluita ja mainontaa siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin sivuston kävijöiden ja asiakkaiden yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita.

EduSafety voi käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä, kuten Google Analyticsia käyttäjätiedon keräämiseksi. Käyttäjä voi tyhjentää käyttämästään laitteesta selaimen tallentamat evästeet aina halutessaan. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön tai poistaa laitteeltaan evästeet, ei käyttäjä voi välttämättä hyödyntää parhaimmalla tavalla EduSafetyn verkkopalveluita.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

EduSafety luovuttaa rekistereiden henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön rajoissa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden sekä hallituksen jäsenten toimesta, joiden työn- tai tehtävänkuvaan se kuuluu.

EduSafety edellyttää yhteistyökumppaneilta, jotka käsittelevät henkilötietoja, esimerkiksi laskutuksen ja taloushallinnon tehtävien tai rekistereiden ylläpidon vuoksi henkilötietojen käsittelijöinä, kirjallista sopimusta EduSafetyn kanssa sekä tietosuojaselostetta henkilötietojen käsittelystä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekistereissä voi olla myös teknisesti toteutettuna mahdollisuus henkilön itse tarkistaa tietonsa sekä muuttaa halutessaan tietojaan. Mikäli rekisterijärjestelmä sen mahdollistaa, lähetetään henkilölle sähköpostitse tieto tai asia ilmaistaan sopimuksella.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).